អ្នកនិពន្ធ

គម្រោង នេះអាចសម្រេច ដោយមានការស្ម័គ្រចិត្តពី អ្នកនិពន្ធ និង និពន្ធនាយក ដូចខាងក្រោមៈ

អ្នកនិពន្ធ ដែល សកម្ម ក្នុង ពេល បច្ចុប្បន្ន

អ្នក និពន្ធ ដែល មិន ទាន់ បក ប្រែអត្ថបទ ក្នុង រយៈ ពេល ថ្មីៗ នេះ

ដឹង បន្ថែម ពី របៀប ដើម្បី ក្លាយ ជា អ្នក ចែករំលែក ជួយ ដល់ ក្លូប៊ល វ៉យស៍ ក្នុង សំណួរ ចម្លើយ (សំណួរ ដែលត្រូវ បាន សួរ ញឹកញាប់) .