· វិច្ឆកា​, 2013

រឿង អំពី​ មជ្ឈិម​បូព៌ា​ និង​ អាហ្រ្វិក​ខាង​ជើង​ មក​ពី វិច្ឆកា​, 2013

ពលរដ្ឋយេម៉ែនស្វែងរកចំណាត់ការតាមរយៈ ៖ TEDxSanaa 2013

ក្រោម​មូលបទ ចំណាត់​ការ ជា​ការ​សំខាន់ TedxSanaa ចាប់​ផ្ដើម​នា​ថ្ងៃ​នេះ។ នូន អារ៉ា​ប៊ៀ ផ្តោត​លើ​រឿង​នេះ។