· តុលា, 2013

រឿង អំពី​ ប្រវត្តិរូប​អ្នក​សរសេរ​ប្លុក​ មក​ពី តុលា, 2013

ម៉ាដាហ្គាស្កា ៖ សំឡេង​របស់​អ្នកសរសេរ​ប្លុក​ និង​អ្នក​បក​ប្រែវ័យ​ក្មេង

ជួប​ជាមួយ រ៉ាឌីហ្វឺរ៉ា ហ្វេឡាណា ខែនឌី អ្នក​បកប្រែ​ឲ្យ​ក្លូប៊ល វ៉យស៍ ជាភាសា ម៉ាហ្កាឡាស៊ី។ ​ជាមួយ​នឹងអាយុត្រឹម​តែ​ ១៥​ឆ្នាំ ខែនឌី ប្រហែលជា​សមាជិក​វ័យ​ក្មេង​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ការងារ​របស់​ក្លូប៊ល វ៉យស៍។

​អំពី​ការ​គ្របដណ្តប់​លើ​ ប្រវត្តិរូប​អ្នក​សរសេរ​ប្លុក​ របស់​យើង​

Profiles of top bridge bloggers around the world